Friday, December 15, 2017

Die Gelofte Bloedrivier / The Vow Blood River
Op 9 Desember 1838 het Sarel Cilliers die Burgers in 'n unieke Gelofte gelei, bekend as Die Bloedrivier Gelofte of Die Voortrekker Gelofte. Vir sewe dae was hierdie Gelofte herhaal totdat die Slag van Bloedrivier plaasgevind het op 16 Desember 1838. 28 jaar daarna, op 16 Desember 1866 is die Burgers en die Zoeloes met mekaar versoen en 'n "ewigdurende vriendskap" met mekaar bevestig. Die dag van die Gelofte word tot vandag toe nog jaarliks deur toegewyde Afrikaners wereldheen op 16 Desember gevier. 

Die Gelofte in Afrikaans:

"My Broeders en Mede-landgenote, hier staan ons op hierdie oomblik voor die Heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan Hom te doen dat as Hy in sy beskerming met ons sal wees, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sĂȘ dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee."

Die Gelofte in Nederlands:

"Mijne Broeders en Mede-landgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van Hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elk jaar als en verjaardag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen; en dat wij een tempel to Zijn eer stichten zullen, waar het Hem zou behagen; end dat wij het ook aan onzen kinderen zullen zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten.  Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheelikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven."

The Vow in English:

Here we stand before the Holy God of heaven and earth, to make a vow unto Him that, if He will protect us and give our enemy into our hand, we shall keep this day and date every year as a day of thanksgiving like a sabbath, and that we shall erect a house to His honor wherever it should please Him, and that we also will tell our children that they should share in that with us in memory for future generations. For the honor of His name will be glorified by ascribing to Him the fame and honor for the victory.


No comments:

Post a Comment

The Chrystal River of Life - the Holy Spirit

The "Crystal River of Life" in the Book of Revelation is none other than the Holy Spirit! Joel Hitchcock compares Scripture with S...